☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Cele i zadania PCPR

Cele i zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gryficach

 

Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

 

PCPR realizuje zadania pomocy społecznej należące do powiatu, w tym:

 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 3. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 4. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się  do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 5. pomoc cudzoziemcom, którzy otrzymali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;                           
 6. umieszczanie w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez ośrodki pomocy społecznej i ustalanie odpłatności mieszkańcom korzystającym z dotacji;
 7. kierowanie osób do powiatowego ośrodka wsparcia i ustalanie odpłatności za usługi świadczone w ośrodku;
 8. prowadzenie mieszkania chronionego i ustalanie odpłatności za pobyt w mieszkaniu; 
 9. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, punktu interwencji kryzysowej i warsztatów terapii zajęciowej; przeprowadzanie w nich kontroli;
 10. udzielanie informacji osobom ubiegającym się o pomoc o przysługujących im prawach i uprawnieniach;
 11. prowadzenie punktu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych;
 12. prowadzenie punktu interwencji kryzysowej;
 13. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 14. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 15. wykonywanie  zadań dotyczących pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, takich jak:
  1. pomoc cudzoziemcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
  3. udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
 16. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznania potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 17. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
 18. dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 19. udzielanie dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 20. dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze;
 21. dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
  i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 22. rehabilitacja dzieci i młodzieży;
 23. dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
 24. obsługa posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
 25. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 26. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie;
 27. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej;
 28. sporządzanie wykazu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej. 

 

PCPR realizuje zadania w zakresie pieczy zastępczej należące do powiatu, w tym:

 1. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej (określenie corocznego limitu rodzin zastępczych zawodowych);
 2. zapewnianie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym różne formy pieczy zastępczej, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
 4. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
 5. wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo – wychowawczych;
 6. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, czy prowadzenia RDD;
 7. organizowanie wsparcia dla rodzin zastępczych, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa;
 8. zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do rodzinnej pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
 9. prowadzenie z upoważnienia Starosty rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej i pełniących te funkcje oraz przekazywanie informacji zawartych w rejestrach do sądu;
 10. kompletowanie we współpracy z właściwym OPS dokumentacji związanej
  z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w RPZ;
 11. finansowanie:
  1. Świadczeń pieniężnych dot. kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
  2. Pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą,
  3. Szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka oraz szkoleń osób pełniących te funkcje;
 12. ustalanie rodzicom biologicznym odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
 13. sporządzanie sprawozdań i przekazywanie Wojewodzie,
 14. realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 15. finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców. 

 

PCPR wykonuje zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ORPZ), w tym:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej (RPZ);
 2. kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji RPZ (wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych, opiniowanie kandydatów);
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów RPZ;
 4. zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia RDD oraz rodzinom już funkcjonującym; 
 5. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ich ukończenia i opinii dot. tych osób, zgodnie z ustawą; 
 6. zapewnienie rodzinnym formom pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 7. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym RPZ, w szczególności  w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 8. organizowanie dla RZ i RDD pomocy wolontariuszy;
 9. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, Sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami i innymi;
 10. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących RPZ i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 
 11. zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą;
 12. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w RPZ
  oraz opiniowanie zasadności ich dalszego pobytu w pieczy;
 13. dokonywanie oceny funkcjonowania rodzin zastępczych i RDD;
 14. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej w celu pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do prowadzenia RPZ;
 15. szkolenie i wspieranie psychologiczno – pedagogiczne osób sprawujących RPZ oraz rodziców biologicznych dzieci objętych tą pieczą;
 16. przeprowadzanie badań pedagogiczno-psychologicznych oraz analizy pod kątem spełniania warunków ustawowych przez kandydatów do pełnienia funkcji RPZ;
 17. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym, niezawodowym i rodzinnym domom dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 18. zapewnienie koordynatorom RPZ szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
 19. przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 20. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną oraz opiniowanie dzieci pod względem m.in. zasadności przysposobienia dziecka oraz innymi - zgodnie z ustawą, na potrzeby ośrodka adopcyjnego;
 21. organizowanie opieki nad dzieckiem, gdy rodzina zastępcza lub RDD nie może okresowo sprawować opieki.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2003-09-23 10:16:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2017-05-04 17:12:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280