☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Piecza Rodzinna

Piecza rodzinna

 Podstawowe informacje dot. rodzinnej pieczy zastępczej :

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach jest jednostka organizacyjną Powiatu Gryfickiego i realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. PCPR jest także Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfickim.

 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki
i wychowania przez rodziców biologicznych.

Kwestię pieczy zastępczej reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r. która weszła w życie z dniem 01.01.2012 r.

 

Rodzinna Piecza Zastępcza – stanowiona jest przez rodziny, w których umieszcza się (tymczasowo lub na dłuższy czas) dzieci pozbawione z różnych powodów opieki rodziców biologicznych. Przyjęcie dziecka do rodziny następuje na mocy postanowienia sądu. Powiat przekazuje świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci umieszcza się w pieczy zastępczej na czas, jaki wymaga tego ich sytuacja opiekuńcza i rodzinna, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletniości, z możliwością pozostania w pieczy do 25 roku życia na czas kontynuowania nauki.

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 • rodzina zastępcza:
    -  spokrewniona,
    -  niezawodowa,
    -  zawodowa, w tym:

                       * pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego

                       * specjalistyczna,

 • rodzinny dom dziecka.

 

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba, niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie) lub rodzeństwem dziecka.

 

Rodzinę zastępczą niezawodową tworzą osoby nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka lub osoby niespokrewnione z dzieckiem.

W przypadku rodzin niezawodowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.

W rodzinach niezawodowych w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż
3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej (większa liczba dzieci jedynie w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa).

 

Rodzinę zastępczą zawodową tworzą osoby zatrudnione przez Powiat/PCPR do pełnienia określonej funkcji rodziny (w tym specjalistyczna, pogotowie rodzinne)                     
i otrzymują wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania. Umowa zawierana jest na okres min. 4 lat. Oprócz zatrudnienia i otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci, rodziny otrzymują także świadczenie opiekuńcze 500+ oraz mogą otrzymywać różne inne formy pomocy, w tym finansowej.

W rodzinach zawodowych w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż
3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej (większa liczba dzieci jedynie w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa).

 

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – przyjmuje do 3 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub dzieci umieszczone na podstawie postępowania w sprawach nieletnich; może także przyjąć nieletnie matki z dziećmi.

 

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – to forma rodziny zastępczej o charakterze interwencyjnym, która przyjmuje dzieci umieszczone tymczasowo, najczęściej w trybie nagłym, wymagające natychmiastowego zapewnienia opieki. Dzieci przebywają w pogotowiu do 4 miesięcy lub dłużej – na czas trwania postępowania sądowego.

 

Rodzinny Dom Dziecka – tworzą rodziny zatrudnione przez Powiat/PCPR do pełnienia danej funkcji. Umowa zawierana jest na okres min. 5 lat. Rodzinne Domy dziecka mogą przyjąć w tym samym czasie nie więcej niż 8 dzieci (większa liczba dzieci jedynie w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa). Oprócz zatrudnienia i otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci, RDD otrzymuje także świadczenie opiekuńcze 500+ oraz inne formy pomocy, w tym finansowej.

 

Niezależnie od formy rodzinnej pieczy zastępczej, każda rodzina może być - na wniosek - objęta pomocą i wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz objęta jest pomocą, w tym specjalistyczną, wsparciem i nadzorem Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - PCPR w Gryficach.

 

Zgodnie z w/w Ustawą, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka
na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów jego utrzymania nie niższe niż kwota:

 • 660,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1.000,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje:

 • dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na każde umieszczone dziecko  w wieku do ukończenia 18 roku życia
 • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie niższy niż kwota 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka,
 • dodatek na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r.
  o postępowaniu w sprawach nieletnich nie niższy niż kwota 200,00 zł miesięcznie
  na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

 

Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka może być przyznane:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 1 raz w roku,
 • świadczenie na pokrycie:
  -  niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
  -  wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
 • rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – obligatoryjnie w/w pomoc otrzymuje rodzinny dom dziecka oraz rodzina zawodowa przy liczbie dzieci powyżej 3,
 • rodzina zastępcza zawodowa i RDD może otrzymać raz w roku świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
 • rodzinny dom dziecka – może otrzymać środki na pokrycie kosztów nieprzewidzianych wydatków związanych z opieką i wychowaniem,
 • rodzinny dom dziecka i rodzina zastępcza zawodowa i niezawodowa – można zatrudnić dodatkowo osobę do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych, obligatoryjnie jeśli liczba dzieci przekracza w RDD – 4, zaś w RZ – 3.

 

Wszystkie świadczenia przyznawane są na wniosek rodziny.

 

Osobom pełniącym rolę rodziny zastępczej zawodowej oraz osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie, w wysokości nie niższej niż 2.000,00 zł brutto miesięcznie. W przypadku rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego - nie niższej niż 2.600,00 zł brutto miesięcznie oraz dodatkowo 20% wynagrodzenia za więcej niż
3 dzieci lub dziecko niepełnosprawne oraz z orzeczeniem na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2017-03-27 00:18:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2017-03-27 00:18:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280