☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2019

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”


W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności (w zależności od modułu i zadania, z którego beneficjent pomocy może uzyskać dofinansowanie).


Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.


Pomoc finansowa, którą można uzyskać, ma następujące formy wsparcia:
 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 -  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 

 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 -  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, dla osób  z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem

 

 • Obszar C -  likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 3 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

 

 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.
 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:
 

1. Obszar A:


a. Zadanie 1:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku osób do 16 roku życia,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,


b. Zadanie 2:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

 

c. Zadanie 3:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

 

d. Zadanie 4:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu,


2. Obszar B:

 

  a. Zadanie 1:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności –  w przypadku osób do 16 roku życia,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

 

  b. Zadanie 2:

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B

 

c. Zadanie 3:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku,

 

d. Zadanie 4:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności –  w przypadku osób do 16 roku życia,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,


3. Obszar C:


a. Zadanie 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności –  w przypadku osób do 16 roku życia,


b. Zadanie 3 i 4:

 •  stopień niepełnosprawności,
 •  wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 •  potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 •  potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 •  

c. Zadanie 5:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności –  w przypadku osób do 16 roku życia,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu, powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 •  

4. Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Modułu I wynosi, w przypadku:


1. Obszaru A:


a. w Zadaniu nr 1 – 10.000 zł.,


b. w Zadaniu nr 2 – 4.300 zł., w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminu kategorii B – 2.100 zł.,
 • dla kosztów kursu i egzaminu pozostałych kategorii (z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM) – 3.500 zł
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) –800 zł.,

 

c. w Zadaniu nr 3 – 4.800 zł., w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminu kategorii B – 2.100 zł.,
 • dla kosztów kursu i egzaminu pozostałych kategorii (z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM) – 3.500 zł
 • koszty usług tłumacza migowego – 500 zł.
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) –800 zł.,

 

d. w Zadaniu nr 3 – 4.000 zł.,


2. Obszaru B:


a. w Zadaniu nr 1:

 

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł., z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł.,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł.,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.,


b. w Zadaniu nr 2:

 

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł.,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł.
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.,

 

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 

c. w Zadaniu nr 3 – 6.000 zł.

 

d. w Zadaniu nr 4 – 2.500 zł.

 

e. w Zadaniu nr 5 – 1.500 zł.


3. Obszaru C:


a. w Zadaniu nr 2 – 3.500 zł.,


b. w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 

 • w zakresie ręki – 9.000 zł.,
 • przedramienia – 20.000 zł.,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł.,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł.,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł.,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł.,

 

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,


c. w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,


d. w Zadaniu nr 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

 

e. w Zadaniu nr 5 – 5.000 zł.


4. Obszaru D – 200 zł. miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.


Dofinansowaniu lub refundacji kosztów w ramach modułu II, tj. uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, podlega:
1. opłata za naukę (czesne),
2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – uzależniony jest od postępów wnioskodawcy w nauce,
3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych obszarach i zadaniach modułu I, wynosząc co najmniej:

 

 • 10% ceny brutto zakupu/ usługi w ramach Obszaru B, Zadanie 1 oraz Obszaru C: Zadania: 3 i 4,
 • 15% ceny brutto zakupu/ usługi w ramach Obszaru A, Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
 • 25% ceny brutto zakupu/ usługi w ramach Obszaru A: Zadania:  2 i 3,
 • 30% ceny brutto zakupu/ usługi w ramach Obszaru B, Zadane 4,
 • 35% ceny brutto zakupu/ usługi w ramach Obszaru C, Zadanie 5.


 

W Module II – w zakresie kosztów czesnego:

 

 • 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych  beneficjentów programu, którzy korzystają  z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków), z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł. (netto) na osobę.

 

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 

 • Obszar A,  Obszar C, Zadanie 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar B, Zadania: 1, 2, 3 i 4 – okres karencji – 5 lat,
 • Obszar B, Zadanie 5, Obszar C – Zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

 

W ramach Modułu I, w 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione, w 2018 lub w 2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

 

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem ww. okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek pogorszenia stanu zdrowia nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania, lub wskutek zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowany ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.
Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa można zapoznać się na stronie internetowej
www.pfron.org.pl.  Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny samorząd” można również uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, ul. Dworcowa 22, 72 – 300 Gryfice pokój nr 2a - Dział rehabilitacji społecznej i programów pomocowych, lub pod numerem telefonu: 91/ 384 66 26.

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

 

Termin

Opis

15.04.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach Modułu I programu

31.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach Modułu I programu

   04.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 – Moduł II

31.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 – Moduł II

16.09.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 – Moduł II

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 – Moduł II

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2019-03-21 22:42:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2019-06-19 01:00:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280