☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla uczestników II edycji projektu pn. „Aktywnie w przyszłość”

 

      (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;
 2. minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.

 

 1. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych  odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
 1. abi@wzp.pl
 2. iod@miir.gov.pl

 

           Inspektor Danych Osobowych w PCPR Gryfice: ido@it-serwis.com.pl

 

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), którego jest  Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 2. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c   oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.

 

 1. Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt  - nazwa i adres beneficjenta: Powiat Gryficki, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice; nazwa i adres realizatora projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, ul. Dworcowa 22, 72-300 Gryfice przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice  oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta   uczestniczą w realizacji projektu - nazwa
  i adres ww. podmiotów:
 • Grzegorz Szczudło, ul. Mickiewicza 2, 72-300 Gryfice
 • Karolina Sieńko, ul. Głęboka 3a/6, 72-320 Trzebiatów
 • Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości Mirosław Szczeglik, ul. Mazowiecka 33/16, 78-100 Kołobrzeg
 • Fundacja „Rozwój – Integracja”, ul. Brzozowa 3AC/1, 72-300 Gryfice Ośrodek Szkolenia Kierowców D&S Krzysztof Cieśliczka, ul. Zielona 33, 78-132 Grzybowo
 • Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. Małgorzata Rotmańska, Os. Słoneczne 14, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski
 • Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn”, ul. Różana Droga 1a, 64 – 920 Piła
 • O.K Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński, ul. Sobieskiego 217, 84 - 200 Wejherowo
 • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ANIMUS Pogorzela 70 A, 49-332 Olszanka
 • WZDZ Szczecin Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Torowa 27, 72-320 Trzebiatów
 • ASAP-TECH Monika Bobik-Frankiewicz, ul. Potulicka 17a/10, 70-234 Szczecin
 • Inventum Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 20 A, 33-300 Nowy Sącz
 • Sun & More Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

 

          Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2018-06-18 21:36:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2018-06-18 21:36:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280