☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach
Herb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Czwartek 09.04.2020

zaawansowane

RODO III - edycja projektu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla uczestników III edycji projektu pn. „Aktywnie w przyszłość”, w latach 2018 / 2019  

 

      (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;
 2. minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.

 

 1. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych  odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
 1. abi@wzp.pl
 2. iod@miir.gov.pl

 

           Inspektor Danych Osobowych w PCPR Gryfice: ido@it-serwis.com.pl / iodo@gryfice.pl

 

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), którego jest  Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 2. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c   oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.

 

 1. Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt  - nazwa i adres beneficjenta: Powiat Gryficki, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice; nazwa i adres realizatora projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, ul. Dworcowa 22, 72-300 Gryfice przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice  oraz podmiotom, które uczestniczą w realizacji projektu w związku z wykonywaniem przez nie zadań związanych z udzieleniem wsparcia.- nazwa i adres ww. podmiotów:
 • Grzegorz Szczudło, ul. Mickiewicza 2, 72-300 Gryfice
 • Karolina Sieńko, ul. Głęboka 3a/6, 72-320 Trzebiatów
 • Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości Mirosław Szczeglik, ul. Mazowiecka 33/16, 78-100 Kołobrzeg
 • Fundacja „Rozwój – Integracja”, ul. Brzozowa 3AC/1, 72-300 Gryfice
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców D&S Krzysztof Cieśliczka, ul. Zielona 33, 78-132 Grzybowo.
 • OK Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński, ul. Sobieskiego 217, 84 - 200 Wejherowo..
 • „INFO – BIZ” Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziąd
 • Art Color Models Jolanta Kucharczyk, ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów
 • ASAP-TECH Monika Bobik-Frankiewicz, ul.Potulicka 17a/10, 70-234 Szczecin

         

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji    Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-  2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sławomir Jacko
(2019-01-22 09:42:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławomir Jacko
(2019-06-06 20:23:06)
 
 
ilość odwiedzin: 496666

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X