☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Wtorek 24.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2018

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”


W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym (w zależności od modułu i zadania, z którego beneficjent pomocy może uzyskać dofinansowanie).
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Pomoc finansowa, którą można uzyskać, ma następujące formy wsparcia:
 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.
 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:
 

1. Obszar A:


a. Zadanie 1:

 

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,


b. Zadanie 2:

 

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 •  wiek aktywności zawodowej,
 •  dysfunkcja narządu ruchu,


2. Obszar B:

 

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,


3. Obszar C:


a. Zadanie 2:

 

 •  znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,


b. Zadanie 3 i 4:

 

 •  stopień niepełnosprawności,
 •  wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 •  potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 •  potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia     udzielonego w programie,

4. Obszar D:

 

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.


Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:


1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:


1. Obszaru A:


a. w Zadaniu nr 1 – 8.000 zł.,
b. w Zadaniu nr 2 – 2.200 zł., w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminu – 1.600 zł.,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł.,


2. Obszaru B:


a. w Zadaniu nr 1:

 

 • dla osoby niewidomej – 20.000 zł., z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł.,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł.,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.,


b. w Zadaniu nr 2:

 

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł.,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,


3. Obszaru C:


a. w Zadaniu nr 2 – 3.000 zł.,


b. w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 

 • w zakresie ręki – 9.000 zł.,
 • przedramienia – 20.000 zł.,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł.,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł.,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł.,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł.,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,


c. w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,
d. w Zadaniu nr 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.


4. Obszaru D – 200 zł. miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.


Dofinansowaniu lub refundacji kosztów w ramach modułu II, tj. uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, podlega:


1. opłata za naukę (czesne),
2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – uzależniony jest od postępów wnioskodawcy w nauce,
3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych obszarach i zadaniach modułu I, wynosząc co najmniej:

 

 • 10% ceny brutto zakupu/ usługi w ramach Obszaru B, Zadanie 1 oraz Obszaru C: Zadania: 3 i 4,
 • 15% ceny brutto zakupu/ usługi w ramach Obszaru A, Zadanie 1 oraz Obszaru D,
 • 25% ceny brutto zakupu/ usługi w ramach Obszaru A: Zadanie 2.


W ramach modułu I, w 2018 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które         są zatrudnione, w 2017 lub w 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

 

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

 1. W module I wynosi co najmniej:

 

 1. 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie ne 1, Obszar C Zadanie nr 3 i 4,
 2. 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D,
 3. 25 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 2;

 

 1. W module II – w zakresie kosztów czesnego:

 

 • 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych  beneficjentów programu, którzy korzystają                               z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł. (netto) na osobę.


Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 

 • Obszar A, Obszar B, Obszar C – Zadanie 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar C – Zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie PCPR w Gryficach w następujących terminach:

 

Moduł Iod dnia 15 marca do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Moduł IIod dnia 7 marca do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018) i od 15 września do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

 


Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem ww. okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek pogorszenia stanu zdrowia nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania, lub wskutek zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowany ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.
Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa można zapoznać się na stronie www.pfron.org.pl Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny samorząd” można również uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, ul. Dworcowa 22, 72 – 300 Gryfice pokój nr 2a - Dział rehabilitacji społecznej i programów pomocowych, lub pod numerem telefonu: 91/ 384 66 26.

 

Pliki do pobrania:

 

Moduł I

 

Obszar A Zadanie 1:

 

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek  o dofinansowanie w przypadku małoletniego

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzule informacyjne

 

Obszar A Zadanie 2:

 

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek  o dofinansowanie w przypadku małoletniego

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzule informacyjne

 

Obszar B Zadanie 1:

 

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek  o dofinansowanie w przypadku małoletniego

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzule informacyjne

Zaświadczenie lekarskie - wzrok

Zaświadczenie lekarskie - ruch

 

Obszar B Zadanie 2:

 

Wniosek o dofinansowanie

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzule informacyjne

Zaświadczenie lekarskie - wzrok

Zaświadczenie lekarskie - ruch

 

Obszar C Zadanie 2:

 

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek  o dofinansowanie w przypadku małoletniego

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzule informacyjne

 

Obszar C Zadanie 3:

 

Wniosek o dofinansowanie

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys do protezy

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Specyfikacja i kosztorys protezy

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzule informacyjne

 

Obszar C Zadanie 4:

 

Wniosek o dofinansowanie

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys do protezy

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Specyfikacja i kosztorys protezy

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzule informacyjne

Załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadaniu protezy

Zaświadczenie lekarskie

 

Obszar D:

 

Wniosek o dofinansowanie

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzule informacyjne

 

Moduł II

 

Wniosek 'P' o dofinansowanie

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 - do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki

Klauzule informacyjne

 

 

Załączniki dodatkowe MODUŁ I i Moduł II dla osób małoletnich lub posiadających opiekuna prawnego

 

Wniosek  o dofinansowanie

Oświadczenie pełnomocnika

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacko Sławomir
(2018-05-23 20:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacko Sławomir
(2018-07-09 09:20:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35280